STICHTING HET OUDE MANNENHUYS

WAT IS HET OUDE MANNENHUYS

Het Oude Mannenhuys is in het jaar 1555 door een in Gouda woonachtig en aldaar overleden particulier, Willem Vroesen, in het leven geroepen als instelling om te voorzien in de huisvesting van behoeftige personen van het mannelijk geslacht. Vanaf dat jaar beheerde Het Oude Mannenhuys daartoe een aan die instelling in eigendom toebehorend pand in Gouda. De hele historie van dit huis is nauwgezet beschreven in het boek : “Het huis van Willem Vroesen” van Drs. Suzan van der Mark-Hoevers, 1992. In de loop van de twintigste eeuw is deze huisvestingszorg meer en meer een overheidstaak geworden.

Begin zeventigerjaren werd duidelijk dat Het Oude Mannenhuis het pand ingrijpend zou moeten renoveren om aan de steeds strenger geworden eisen op het gebied van huisvesting te voldoen. In overleg met de gemeente Gouda is toen besloten het pand aan de gemeente over te dragen. Het gebouw aan de Spieringstraat 2 en het Willem Vroesenplein in Gouda werd in 1980 verkocht aan de gemeente Gouda voor één gulden; de gemeente liet het verbouwen tot 14 kleine woningen.

 

Het vermogen van Het Oude Mannenhuys is vervolgens ondergebracht in een nieuw opgerichte stichting, met de bedoeling de revenuen daarvan aan te wenden voor activiteiten en projecten op het brede terrein van sociaal en cultureel werk. Gezien de Goudse oorsprong van het vermogen heeft het accent daarbij steeds gelegen en zal het accent ook in de komende jaren liggen op activiteiten en projecten in Gouda en directe omgeving. Op 26 september 1979 is de Stichting het Oude Mannenhuys opgericht die het bezit van het onroerend goed en het kapitaal van het Oude Mannenhuys overnam. Volgens de statuten is het een voortzetting van de stichting die het Willem Vroesenhuis onderhield en bestaat dus eigenlijk sinds 10 april 1555.

DE DOELSTELLING

Volgens de statuten, op 26 september 1979 voor mr. M. van Dorp, destijds notaris te Gouda, verleden, heeft de Stichting Het Oude Mannenhuys (hierna: OMH) ten doel “het bevorderen van sociaal-cultureel werk. Zij tracht dit te bereiken door het verlenen van zowel persoonlijke als financiële hulp aan daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende personen en / of instellingen.” De Stichting OMH beoogt niet het maken van winst. Bij ontbinding van OMH moet een eventueel batig saldo worden bestemd: ” voor een doel, dat zoveel mogelijk overeenstemt met het doel der stichting”. De Stichting heeft statutair een bestuur van minimaal vier leden dat beslist over de uitvoering van de doelstelling. Stichting OMH is bij de kamer van koophandel te Rotterdam ingeschreven onder nummer 411722521. De stichting heeft de fiscale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

NEEM CONTACT OP

Willem Vroesenhuis
Postbus 159
2800 WB
Gouda

KvK Rotterdam nummer 411722521
ANBI status sinds 1 januari 2008

PRIVACYBELEID

De Stichting Het Oude Mannenhuys respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Er wordt geen persoonsgebonden informatie doorgegeven aan derden. U kunt HIER onze uitgebreide privacyverklaring lezen.