DE STICHTING

DE WERKWIJZE

Statutair bestaat het bestuur uit ten minste vier personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij een vacature vult het bestuur zichzelf aan. Het bestuur vergadert als geheel, het kent geen tweedeling in een dagelijks en een algemeen bestuur. Het bestuur besluit derhalve als geheel over het al dan niet honoreren van een verzoek om steun, zo nodig nadat de secretaris de verzoeker om nadere informatie heeft gevraagd. Van een besluit tot het al dan niet verlenen van steun doet de secretaris onverwijld mededeling aan de verzoeker. Wordt het verzoek gehonoreerd, dan zorgt de penningmeester, afhankelijk van de voorwaarden waaronder de steun wordt verleend ,voor spoedige betaling van de toegezegde gelden. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning en evenmin vacatiegeld. Eventuele in de uitoefening van hun functie in redelijkheid door hen gemaakte kosten worden hen vergoed.

ALGEMENE INFORMATIE

FONDSENWERVING

OMH is feitelijk een vermogensfonds en geen fondsenwervende instelling. Haar inkomsten bestaan vrijwel geheel uit de op brengsten van het belegd vermogen en voor een gering deel uit huur. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De ANBI-status stelt eisen aan het beheer en het gebruik van het vermogen. Het stamvermogen van de stichting blijft in stand en uit de opbrengst van het vermogen worden donaties gedaan. De financiële verantwoording wordt door een accountant gecontroleerd. Omdat enerzijds de opbrengst van het vermogen van jaar tot jaar kan verschillen en anderzijds er steeds wisselende aanvragen zijn, varieert het bedrag van de donaties ook van jaar tot jaar. Het gemiddelde bedrag in de afgelopen vijf jaar was ongeveer € 34.000,- per jaar. 

BEHEER VERMOGEN

Het vermogen bestaat uit vastgoed en beursgenoteerde effecten ( aandelen en obligaties). Het vastgoed wordt beheerd door een professionele beheerder onder controle van de penningmeester. De beleggingen in effecten geschied door de vermogensbeheer afdeling van een bank.

Het Oude Mannenhuys

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

A.E.J. van den Broek-den Boer, voorzitter
A.G.R. Cornelis, penningmeester
T.C.H. Olbertijn-van Nieuwpoort, secretaris
N. Voogt, lid
B.T. van Selst-Draijer, lid

Het bestuur wordt door een administratieve en
een secretariële kracht ondersteund.

JAARVERSLAG

Het bestuur van de stichting brengt jaarlijks, onder accountantscontrole, een bestuurlijk- en financieel jaarverslag uit. Daarbij wordt een lijst gevoegd van de in het verslagjaar gedane donaties en giften. De balans en staat van baten en lasten is hieronder te downloaden. Klik op de titel van het jaarverslag om deze te downloaden.

Jaarverslag 2022

 

NEEM CONTACT OP

Willem Vroesenhuis
Postbus 159
2800 WB
Gouda

KvK Rotterdam nummer 411722521
ANBI status sinds 1 januari 2008

PRIVACYBELEID

De Stichting Het Oude Mannenhuys respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Er wordt geen persoonsgebonden informatie doorgegeven aan derden. U kunt HIER onze uitgebreide privacyverklaring lezen.